Хатхур Зу: Буян Produced by LG - бесплатное прослушивание онлайн в mp3, скачать без смс и регистрации, текст песен на русском языке, видео выступление артистов

Вас интересует Хатхур Зу? Тогда вы попали прямо по адресу. На этой страницы вы можете получить исчерпывающую информацию о Хатхур Зу и песне Буян Produced by LG. Так же обратите внимание на видео в конце.

Артисты: Хатхур Зу

Отношение пользователей: 0

Сколько времени играет mp3: 04:04

Песня: Буян (Produced by LG)

Скачать файл

Ещё от артиста Хатхур Зу
Текст данной песни:

Дзе:
Талан ередуйд ото тодоггуй байна
Талан ередуйд ото тодоггуй байна
Наhансого хэды зовлон
Наhансого хэды зовлон

таланэ удэн хагдатэ нэгэд орье
нэгэнэ шэнде хату замар hанагар бу бэе
нуголо дарад зурхонсого шинэ зула носо
босод носо зосо орин дасансо

яман шэндер арада ухаугуй болгоччо
уг замы нютага туухы мартуулагчо
тархяра оро бододоггуй хун хэрэгтэй
тихэдэ улу асуудал бэйхгуй янгэштэй

эйнаш байнаш ядаржэнаш хусор hалагши
Хэдэ дахи имэ угэ хэлхэ hанагши?
Нюдо хагагши, гара тавягши
Шадла олонгуй бурханда явагши?

Талан ередуй ото тодоггуй байна
Талан ередуй ото тодоггуй байна
Наhансого хэды зовлон
Наhансого хэды зовлон

Сонг:
Ихээр зарна энэ хусэл жаргалай тулоо
Дээгуур ниснэдь хада, харженадь доошо
Эбэроо ава сааша гартам хотог байна
Хун бури болёо, ор ортоо хусэхэ сайна

Эмчидт очхо байга, уучинтай бэе харуулха?
Нёруум увсчен, сээжем хатхажен заримда
уцгэлдэр би орыгоо гамнаж байгагуйб
иигэд харгыдэр байха гэжэ мин салаагуйб

Хуу хулэсор нялдачсэн, хирэндэ даруулчесэн
ходо чирженаб нэг мешок би унхирчисэн
хартабха шенги газар дорос буяна малтад
зурхэ сэдьхэл тухай энэ харгыгаар мартад

Ихээр буудышта, айнгуй, нугэл хихы ядагуч?
Би буян хиженаб, минии нугэл сайны тулоо
Зальбарженаб, сагаанаар быряад санаага

Сагуур айхар ой галдана
Буян нугэлоор бутэна
чудхээр захад бурхан холо
харанхысоо носчен зула
Хара газар ууртай нютаг
Сайн юум гунигтай болдог
Боро хара зон байдаг буруу
Орынхеер байна хунууд

Видео
Byambasuren baavai lekts 1
Комментарии (0)
Новый комментарийКод безопасности: