Хатхур Зу: Наян Наваа Produced by LG - бесплатное прослушивание онлайн в mp3, скачать без смс и регистрации, текст песен на русском языке, видео выступление артистов

Вас интересует Хатхур Зу? Тогда вы попали прямо по адресу. На этой страницы вы можете получить исчерпывающую информацию о Хатхур Зу и песне Наян Наваа Produced by LG. Так же обратите внимание на видео в конце.

Артисты: Хатхур Зу

Отношение пользователей: 0

Сколько времени играет mp3: 04:08

Песня: Наян Наваа (Produced by LG)

Скачать файл

Ещё от артиста Хатхур Зу
Текст данной песни:

Припев:
холо байна цаг бага насанай
унгэргэж жэлэ хаара арагэдэргэ
ута хама сухлам сайн занты болоб
санжэ байнаб би модон буу барьхы болеб х2

1.Сонг:
адис бадаржена, тархян соом санаа
Тархяра зогдочоб хугжэмэ захад унад
зурхэн соого хугжэмты сэдьхэл соого дуранты
Энэ зам басч намай улгы байна шенги

Сайн байна гэхэд нээрэ байна сайн
Тоонтомни буянара зуун талас улеэн
Санжи байнаб би бутарсан талха
эжимни маня уншад цайга байга балгад

абамни хату цагта хулдээрэ босчэ чадаа
Нютагы бурхад хараад тосолж байга
Этигэлэ бэлэсы давгэжэ урагша явха
Минии чадал хатуу газрас, цэцэг шенги урга

ерэ наша намты нэг заа архи хурты
зурган дэбэны бууза айхар амтаты

Припев

2. Дзе:
Саган саhан гартам хэйла
Уhан болод газар зэла
Ного ургад хабар гарха
Нюдым дулалха, бага наhанай жаргалтай уеим hанулха

Энэру мэджэдэг хун, энэру мартаугуй хун
Гансал нэгэ нютагтэ байдаг дэлхэн хун бухэн
Хухэ тэнгэрин доро адис доро отол байдаг
Хун бухэн газарhа гардар газар ру ордог

Бага наhанhа ундэр наhа хуртэрлэ тургэн саг
Унгэрдэг гэжэ hанжегарэ холын талар явад
Эжингэ адис авад му юм хуртэггкуй
Эхын нюдэнhо дэрэ юмэн байдаггуй

Нютаг эхэ шэнди хэзэш мартаггкуй
Наян наваа аян аваа унэн хамаугуй
Углонэ сайга ургод гэрэ hандаг бэжгарэ
Орин турhэн газартэбди отол мэджэгарэ

Видео
Хатхур зу - Наян наваа
Комментарии (0)
Новый комментарийКод безопасности: