Хатхур Зу: Нийслэл Хот Produced by LG - бесплатное прослушивание онлайн в mp3, скачать без смс и регистрации, текст песен на русском языке, видео выступление артистов

Вас интересует зу зу зу зу скачать mp3? Тогда вы попали прямо по адресу. На этой страницы вы можете получить исчерпывающую информацию о Хатхур Зу и песне Нийслэл Хот Produced by LG. Так же обратите внимание на видео в конце.

Артисты: Хатхур Зу

Отношение пользователей: 0

Сколько времени играет mp3: 04:12

Песня: Нийслэл Хот (Produced by LG)

Скачать файл

Ещё от артиста Хатхур Зу
Текст данной песни:

1 куплет
ямар дуун хэрэгтэ ямар дуун тэнэгтэ
миний дуунуд томо бугэ hомо шэнди угэтэ
аянга гансал зурхэнэ амисхал
нэгэл уширтэ мэдэрэ имэ хату амидрал

энэру дээрэ унэн дээрэ юмэн байдаггуй
нагура газагура харгы олон олдохгуй
энэру дээрэ унэн дээрэ мунгэтэ холиотэ
харгы олдотэ ханабда ондотэ

хату амьдрал за за хулеже байна газа
мунгэнэ сана хунуд уха бэе дана
тигэд л бэд гэд муи хэд явагда
зурхэнсого hайн баhан юмэн дарагда

энэ тухэ лолн мохой угэ хэлэгдэ
харгы буру гарад имэ л турhэн сэдьхэлтэй
хубууд гымгуй зарьминда баригдадаг
зурхо хашад харгыгара явдаг

Припев:

удын эрье дээрэ байдаг ниислел хото
шуhан нульваhан годжо байдаг ото
басгадуд газагура залу бэе худалдадаг
хубууд нэгэ тород хэдэн жилэр хагдадаг

2 куплет
Хундэ байхада, зальбарнаб маня татат
Шар шудо чангар хабчат хя дарженаб
Бухы насара хунуд босод унад ябжедаг
хэн газар долёодогвэ, хэн мунго тарадагвэ

хэн турмэнд ород гарад баса орчодог
цаг орто бэшэ, цаг угы болхо ержена
байхыга тулоо бидэ ходо нугэл хэженадь
Хара замаар заримда мунгэ ерээд байдаг

ондогоор болкуй, хэрэг иигэд бутэж байдаг
Улан хото сэдьхэлгуй, осны эрье гунзгы
Хуйтэн ходо зурхэты, халуун честы зонты
Хулдороч газар, гэнтэ заримда угы болно

тэнэг басгадууд ухигэ гаргаж хаяд голно
Ухид Аба эжигэ хун дээрэ тоолхы болео
Энэ хара дэлхэдээр буряд зон бэе оло

Видео
Хатхур зу - Нийслэл хот
Комментарии (0)
Новый комментарийКод безопасности: